Heart coaching
Image default
Dienstverlening

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Hoe werkt afvalwaterzuivering? 

Afvalwaterzuivering vindt plaats als gevolg van biologische processen. Het is gebaseerd op de afbraak en mineralisatie van organische onzuiverheden uit afvalwater door micro-organismen onder aërobe, anaërobe en afwisselend aërobe en anaërobe omstandigheden. 

Huishoudelijk afvalwater stroomt gewoonlijk samen met water, wordt via rioolstelsels naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd om te worden gereinigd en het slib te worden verwijderd.

 

Soorten afvalwaterzuiveringsinstallaties en biologische zuiveringsinstallaties

Er zijn de volgende soorten waterzuiveringsinstallaties: mechanische, chemische, biologische, met meer myogene verwijdering. 

In biologische zuiveringsinstallaties is de functie ervan het verwijderen van alle vaste stoffen, suspensies, colloïden of opgeloste organische stoffen in afvalwater. Het afvalwaterzuiveringsproces wordt gestuurd door micro-organismen onder aërobe, anaërobe en wisselende omstandigheden, d.w.z. onder anaërobe zuurstof omstandigheden. 

Biologische zuiveringsinstallaties maken gebruik van apparatuur zoals biologische stations, actief-slibinstallaties en gistingstanks.

 

Biologische afvalwaterzuivering – aëroob en anaëroob proces

Voor een afvalwaterzuiveringsproces is zuurstof nodig De toegang tot zuurstof is van cruciaal belang voor het soort bacteriën en andere micro-organismen dat bij het reinigingsproces betrokken is. 

In het aërobe proces zullen ze verontreinigende stoffen omzetten in kooldioxide, water en biomassa. Deze behandeling werkt goed voor afvalwater dat minder verontreinigd is met organische verbindingen en niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is.

Voor het anaërobe zuiveringsproces van afvalwater is toegang tot zuurstof niet vereist. De micro-organismen die bij dit proces betrokken zijn, worden anaëroben genoemd. Deze micro-organismen zetten afval om in methaan, kooldioxide en overtollige biomassa. 

Deze behandeling werkt goed voor afvalwater met een hogere graad van verontreiniging met organische verbindingen en gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Benadrukt moet echter worden dat anaërobe processen niet op zichzelf staan – het verontreinigde water moet ook een aëroob proces ondergaan.

In het algemeen moet worden gezegd dat zuurstof reacties sneller zijn, dat hun doeltreffendheid veel groter is, dat zij geen nabehandeling vereisen of alleen filtratie/ontsmetting, maar dat zij duurder zijn dan anaërobe processen.

 

Fasen van biologische afvalwaterzuivering – een korte beschrijving

Bij biologische afvalwaterzuivering, ongeacht of het om een aëroob of een anaëroob proces gaat, kunnen we in principe vijf belangrijke stadia onderscheiden: 

– Zeven (grote deeltjes worden mechanisch gezeefd met speciale apparatuur),

– Verwijdering van minerale materialen (grind- of zand mineralen worden teruggewonnen);

– Bezinking (het afvalwater gaat in grote bezinktanks waar het enkele uren blijft, tijdens dit proces wordt een groot deel van de vaste stoffen op de bodem van de tank afgezet);

– Biologische behandeling (micro-organismen gaan door met het zuiveren van het afvalwater);

– Eindbezinking (vorming van secundair slib). Er is een extra zuiveringsstap in het anaerobe proces.